01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg

Pomoc socjalna dla uczniów w roku szkolnym 2017/18

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania ze strony:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 należy złożyć w szkole w terminie do 15 września 2017 r.

Kryteria dochodowe do stypendium szkolnego:

  • Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota 514 zł.

Zasiłek szkolny

  • Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi bez względu na dochód rodziny, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, jeśli uczeń znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego np.: śmierć rodziców, ciężki wypadek ucznia, nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica, zniszczenie lub utrata mienia wskutek kradzieży, powodzi czy pożaru, utrata pracy przez rodziców, a także inne nagłe okoliczności.
  • O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
  • Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł (od dnia 1 listopada 2017 r. nie może być wyższa niż 650 zł).
  • W obu przypadkach (stypendium i zasiłek) dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Początek strony