1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Rekrutacja do szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018 – do klasy "0", klasy pierwszej oraz uzupełniająca do kl. VII

I. Informacje

 1. W roku szkolnym 2017/2018 w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi zostanie utworzony jeden oddział klasy pierwszej
 2. Obowiązek szkolny obejmuje dzieci  w wieku 7 lat (urodzone w 2009 r.).
  Na wniosek rodziców do klasy pierwszej  może zostać przyjęte dziecko w wieku 6 lat pod warunkami:
  • dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. "0") lub
  • uzyskało pozytywną opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o przyśpieszeniu nauki szkolnej.
 3. W roku szkolnym 2017/2018 zostanie utworzony oddział przedszkolny (kl. 0) w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi.

II. Zasady rekrutacji do kl. 0 (do oddziału przedszkolnego) na rok szkolny 2017/18

 1. O przyjęciu do klasy "0" w Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi decydują m.in.:
  • akceptacja katolickiego charakteru szkoły,
  • rozmowa Dyrekcji z Rodzicami,*
  • rozmowa szkolnego psychologa z dzieckiem,*
  • opinia o Rodzinie ks. Proboszcza z parafii,

  * za przeprowadzone rozmowy zostanie pobrana opłata w wysokości 50 zł, która zostanie odliczona od wpisowego, jeśli dziecko zostanie przyjęte do szkoły.

 2. Do sekretariatu szkoły należy złożyć:
  • wniosek rodziców (do pobrania ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły),
  • opinię psychologiczną lub orzeczenie - jeśli takie dziecko posiada,
  • akt urodzenia dziecka,
  • opinię Ks. Proboszcza o Rodzinie,
  • 2 aktualne zdjęcia. .
 3. Po pozytywnej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły należy dostarczyć:
  • podpisaną umowę kształcenia,
  • uiścić wpłatę wpisowego i czesnego za miesiąc wrzesień,

* za przeprowadzone rozmowy zostanie pobrana opłata w wysokości 50 zł, która zostanie odliczona od wpisowego, jeśli dziecko zostanie przyjęte do szkoły.

III.  Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/18

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi decydują m.in.:
  • akceptacja katolickiego charakteru szkoły,
  • rozmowa Dyrekcji z Rodzicami,*
  • rozmowa szkolnego psychologa z dzieckiem,*
  • opinia o Rodzinie ks. Proboszcza z parafii,
  • opinia katechety o dziecku,
  • dodatkowo - obecność Rodzeństwa w Katolickim Zespole Edukacyjnym im. Ks. Piotra Skargi.
 2. Do sekretariatu szkoły należy złożyć:
  • wniosek rodziców (do pobrania ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły),
  • zaświadczenie o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w przypadku, gdy dziecko nie odbyło rocznego przygotowania przedszkolnego
   (dotyczy dzieci 6 letnich),
  • ostatnią ocenę rozwoju dziecka od nauczyciela przedszkolnego lub informacji o dziecku,
  • opinię psychologiczną lub orzeczenie jeśli takie dziecko posiada,
  • akt urodzenia dziecka,
  • opinię katechety o dziecku,
  • opinię Ks. Proboszcza o Rodzinie,
  • 2 aktualne zdjęcia.
   Ponadto można dołączyć:
  • inne opinie o dziecku;
  • kopie otrzymanych dyplomów.
 3. Po pozytywnej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły należy dostarczyć:
  • podpisaną umowę kształcenia,
  • ocenę rozwoju dziecka po rocznym przygotowaniu przedszkolnym,
  • uiścić wpłatę wpisowego i czesnego za miesiąc wrzesień,

* za przeprowadzone rozmowy zostanie pobrana opłata w wysokości 50 zł, która zostanie odliczona od wpisowego, jeśli dziecko zostanie przyjęte do szkoły.

III Terminarz:

 • do 17 marca 2017 r. złożenie wniosku do sekretariatu szkoły wraz z załącznikami
 • do 24 marca 2017 r. przeprowadzenie rozmów (rozmowy będą ustalane indywidualnie z rodzicami)
 • 31 marca 2017 r. ogłoszenie wyników rekrutacji (lista będzie znajdować się w sekretariacie szkoły oraz do rodziców zostaną rozesłane listy z informacją o decyzji dyrektora szkoły)
 • do 7 kwietnia 2017 r. wpłata wpisowego i czesnego za miesiąc wrzesień (bezzwrotna) oraz popisanie umowy kształcenia.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor szkoły.

O pozytywnej lub negatywnej decyzji dyrektora szkoły rodzice (prawni opiekunowie) dziecka informowani są listem poleconym wysłanym w następnym dniu roboczym po ogłoszeniu decyzji dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informacje o podjętej decyzji dyrektora osobiście w sekretariacie szkoły.

Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do klasy pierwszej  zostają umieszczone na liście rezerwowej według kolejności zgłoszenia deklaracji zapisu.

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są w wyznaczonym przez dyrektora terminie (do 7.04.2017 r.) wpłacić ustaloną kwotę wpisowego oraz czesnego za pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego (nr konta znajduje się na stronie internetowej szkoły) oraz do podpisania umowy o kształcenie dziecka. Niedokonanie w/w wpłaty i niepodpisanie umowy traktowane jest jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy uczniów. Miejsce to uzupełnia się kandydatem z listy rezerwowej. Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o rezygnacji ze szkoły.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dyrektor szkoły organizuje zebranie dla  rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice informowani są telefonicznie oraz na stronie www szkoły.

Rekrutacja uzupełniająca do klasy VII na rok szkolny 2017/2018

Na rok szkolny 2017/2018 będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca do klasy VII Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi.

I. Informacje ogólne

W roku szkolnym 2017/2018, w wyniku rekrutacji uzupełniającej, zostaną utworzone dwie klasy siódme: klasa VIIa – klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki i Klasa VIIb

Do klasy z rozszerzonym programem nauczania matematyki zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy pozytywnie przejdą test  sprawdzający wiedzę matematyczną. Uczniowie chętni do tej klasy mogą skorzystać z przygotowania do testu, które będzie odbywało się na terenie Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Ks. Piotra Skargi.

II. Zasady rekrutacji:

 1. Akceptacja katolickiego charakteru szkoły i złożenie do sekretariatu szkoły wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami:
  • opinia katechety o uczniu
  • kopia świadectwa z klasy V
  • opinie lub orzeczenie z poradni pedagogiczno - psychologicznej (jeśli takie istnieje)
  • inne informacje dokumentujące osiągnięcia kandydata
 2. Rozmowa kandydata z pedagogiem szkolnym, a rodziców z dyrekcją szkoły (termin zostanie ustalony indywidualnie z rodzicami).
 3. Przystąpienie do testu sprawdzającego z matematyki dla chętnych do klasy z rozszerzonym programem nauczania.
 4. Podpisanie umowy o kształceniu oraz wpłata wpisowego - po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu.
 5. Dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia klasy VI  oraz 2 zdjęć do legitymacji szkolnej - do 27 czerwca 2017 r.

Terminarz rekrutacji:

 • do 28 kwietnia 2017 r. - składanie wniosków o przyjęcie
 • 15 maja – test z matematyki dla osób starających się o przyjęcie do klasy z innowacją matematyczną,
 • do 19 maja 2017 r. - rozmowy,
 • 23 maja 2017 r. -  ogłoszenie wyników rekrutacji,
 • do 29 maja 2017 r. wpłata wpisowego i podpisanie umowy o kształceniu.
Początek strony