1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Rekrutacja do szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 – do klasy "0", klasy pierwszej oraz uzupełniająca do kl. VII

I. Informacje

 1. W roku szkolnym 2018/2019 w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi będzie prowadzony nabór do klas: 0, 1, 7
  Planowane jest utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych, dodatkowej klasy pierwszej oraz dodatkowej klasy siódmej
 2. Obowiązek szkolny obejmuje dzieci  w wieku 7 lat.
  Na wniosek rodziców do klasy pierwszej  może zostać przyjęte dziecko w wieku 6 lat pod warunkami:
  • dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. "0") lub
  • uzyskało pozytywną opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o mozliwości rozpoczęcia nauki w szkolne podstawowej.

II. Zasady rekrutacji do kl. 0 (do oddziału przedszkolnego) na rok szkolny 2018/19

 1. O przyjęciu do klasy "0" w Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi decydują m.in.:
  • akceptacja katolickiego charakteru szkoły,
  • rozmowa Dyrekcji z Rodzicami,*
  • rozmowa szkolnego psychologa z dzieckiem,*
  • opinia o Rodzinie ks. Proboszcza z parafii,
 2. Do sekretariatu szkoły należy złożyć:
  • wniosek rodziców (do pobrania ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły),
  • opinię psychologiczną lub orzeczenie - jeśli takie dziecko posiada,
  • akt urodzenia dziecka,
  • opinię Ks. Proboszcza o Rodzinie,
  • 2 aktualne zdjęcia. .
 3. Po pozytywnej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły należy dostarczyć:
  • podpisaną umowę kształcenia,
  • uiścić wpłatę wpisowego i czesnego za miesiąc wrzesień,

* za przeprowadzone rozmowy zostanie pobrana opłata w wysokości 50 zł, która zostanie odliczona od wpisowego, jeśli dziecko zostanie przyjęte do szkoły.

III.  Zasady rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2018/19

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi decydują m.in.:
  • akceptacja katolickiego charakteru szkoły,
  • rozmowa Dyrekcji z Rodzicami,*
  • rozmowa szkolnego psychologa z dzieckiem,*
  • opinia o Rodzinie ks. Proboszcza z parafii,
  • opinia katechety o dziecku,
  • dodatkowo - obecność Rodzeństwa w Katolickim Zespole Edukacyjnym im. Ks. Piotra Skargi.
 2. Do sekretariatu szkoły należy złożyć:
  • wniosek rodziców (do pobrania ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły),
  • zaświadczenie o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w przypadku, gdy dziecko nie odbyło rocznego przygotowania przedszkolnego
   (dotyczy dzieci 6 letnich),
  • ostatnią ocenę rozwoju dziecka od nauczyciela przedszkolnego lub informacji o dziecku,
  • opinię psychologiczną lub orzeczenie jeśli takie dziecko posiada,
  • akt urodzenia dziecka,
  • opinię katechety o dziecku,
  • opinię Ks. Proboszcza o Rodzinie,
  • 2 aktualne zdjęcia.
   Ponadto można dołączyć:
  • inne opinie o dziecku;
  • kopie otrzymanych dyplomów.
 3. Po pozytywnej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły należy dostarczyć:
  • podpisaną umowę kształcenia,
  • ocenę rozwoju dziecka po rocznym przygotowaniu przedszkolnym,
  • uiścić wpłatę wpisowego i czesnego za miesiąc wrzesień,

* za przeprowadzone rozmowy zostanie pobrana opłata w wysokości 50 zł, która zostanie odliczona od wpisowego, jeśli dziecko zostanie przyjęte do szkoły.

IV Terminarz:

 • do 16 marca 2018 r. złożenie wniosku do sekretariatu szkoły wraz z załącznikami
 • do 13 kwietnia 2018 r. przeprowadzenie rozmów (rozmowy będą ustalane indywidualnie z rodzicami)
 • 18 kwietnia 2018 r. ogłoszenie wyników rekrutacji (lista będzie znajdować się w sekretariacie szkoły oraz do rodziców zostaną rozesłane listy z informacją o decyzji dyrektora szkoły)
 • do 25 kwietnia 2018 r. wpłata wpisowego i czesnego za miesiąc wrzesień (bezzwrotna) oraz popisanie umowy kształcenia.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor szkoły.

O pozytywnej lub negatywnej decyzji dyrektora szkoły rodzice (prawni opiekunowie) dziecka informowani są listem poleconym wysłanym w następnym dniu roboczym po ogłoszeniu decyzji dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informacje o podjętej decyzji dyrektora osobiście u dyrektora szkoły.

Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do wnioskowanej klasy zostają umieszczone na liście rezerwowej według kolejności zgłoszenia deklaracji zapisu.

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są w wyznaczonym przez dyrektora terminie (do 25.04.2018 r.) wpłacić ustaloną kwotę wpisowego (nr konta znajduje się na stronie internetowej szkoły) oraz do podpisania umowy o kształcenie dziecka. Niedokonanie w/w wpłaty i niepodpisanie umowy traktowane jest jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy uczniów. Miejsce to uzupełnia się kandydatem z listy rezerwowej. Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o rezygnacji ze szkoły.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dyrektor szkoły organizuje zebranie dla  rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice informowani są telefonicznie oraz na stronie www szkoły.

Rekrutacja uzupełniająca do klasy VII na rok szkolny 2018/2019

Na rok szkolny 2018/2019 będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca do klasy VII Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi.

I. Informacje ogólne

W roku szkolnym 2018/2019, w wyniku rekrutacji uzupełniającej, zostaną utworzone trzy klasy siódme:

 • klasa VIIa - z rozszerzonym programem nauczania matematyki
 • klasa VIIb - z rozszerzonym programem nauczania j. angielskiego
 • klasa VIIc

Do klasy z rozszerzonym programem nauczania matematyki zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy pozytywnie przejdą test  sprawdzający wiedzę matematyczną. Uczniowie chętni do tej klasy mogą skorzystać z przygotowania do testu, które będzie odbywało się na terenie Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Ks. Piotra Skargi.

II. Zasady rekrutacji:

 1. Akceptacja katolickiego charakteru szkoły i złożenie do sekretariatu szkoły wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami:
  • opinia katechety o uczniu
  • kopia świadectwa z klasy V
  • wykaz ocen klasyfikacyjnych po I półroczu kl. VI
  • opinie lub orzeczenie z poradni pedagogiczno - psychologicznej (jeśli takie istnieje)
  • inne informacje dokumentujące osiągnięcia kandydata
 2. Rozmowa kandydata z pedagogiem szkolnym, a rodziców z dyrekcją szkoły (termin zostanie ustalony indywidualnie z rodzicami).
 3. Przystąpienie do testu sprawdzającego z matematyki dla chętnych do klasy z rozszerzonym programem nauczania.
 4. Podpisanie umowy o kształceniu oraz wpłata wpisowego - po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu.
 5. Dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia klasy VI  oraz 2 zdjęć do legitymacji szkolnej - do 26 czerwca 2018 r.

Terminarz rekrutacji:

 • do 27 kwietnia 2018 r. - składanie wniosków o przyjęcie
 • 15 maja 2018 r. – test z matematyki dla osób starających się o przyjęcie do klasy z innowacją matematyczną,
 • do 18 maja 2018 r. - rozmowy,
 • 24 maja 2018 r. -  ogłoszenie wyników rekrutacji (wywieszenie listy na tablicy informacyjnej w szkole)
 • do 30 maja 2018 r. wpłata wpisowego i podpisanie umowy o kształceniu.
 • w dniach 4, 5 czerwca 2018 r. – przyjmowanie odwołań kandydatów nieprzyjętych

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor szkoły.

Dzień otwarty dla kandydatów odbędzie się 10 lutego 2018 r. w godz. 10.00 - 14.00.

Początek strony