1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

e domowaEdukacja domowa – zapraszamy !

Nasza Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi oferuje już w najbliższym roku szkolnym wsparcie w edukacji domowej rodzinom zainteresowanym tym sposobem kształcenia swoich dzieci. Może ono dotyczyć zarówno przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów obligatoryjnych dla danego etapu kształcenia (wariant bezpłatny), jak udzielenia wsparcia w szerszym zakresie, którego zakres ustalany jest indywidualnie (wariant ten wiąże się z odpłatnością).

 

Podstawowe informacje

Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka w miejsce szkoły biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie.

Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą (art. 37 ust. 1-2 ustawy Prawo oświatowe). Zezwolenie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

  • opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej,
  • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
  • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny z zachowania.

Rodzic w każdej chwili może zrezygnować z nauki w trybie edukacji domowej.

Brak przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego jest równoznaczny z cofnięciem zgody na edukację domową. W przypadku usprawiedliwienia nieobecności dyrektor szkoły może wyznaczyć jednak termin dodatkowy.

Z edukacji domowej można skorzystać już na etapie tzw. „zerówki”.


Osoby zdecydowane do współpracy z nami zapraszamy z kompletem dokumentów:

  1. podaniem do dyrektora szkoły (do pobrania z naszej strony),
  2. opinią z rejonowej publiczne poradni psychologiczno - pedagogicznej
  3. oświadczeniem dotyczącym zapewnienia warunków do kształcenia i zobowiązaniem dotyczącym przystępowania przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych (do pobrania z naszej strony)

Ze względu na to, że terminy w publicznych poradniach czasami są odległe, warto odpowiednio wcześniej złożyć tam wniosek o opinię.

Szkoła, którą wybieramy do współpracy w ramach edukacji domowej, musi znajdować się na terenie województwa, gdzie jest nasze miejsce zamieszkania (zamieszkania, nie zameldowania).


Podstawa programowa
Nowe podstawy programowe dostępne są pod adresem: www.podstawaprogramowa.pl
Nie wszystkie przedmioty ujęte w tym dokumencie obowiązują w edukacji domowej.


Koordynator ds. edukacji domowej: dr Artur Górecki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zespol pmp

Początek strony